روی نقاط ضعف تمرکز کنیم یا نقاط قوت؟

سوزی ولش راهبردهای مرور بازخورد هنگام بحث در مورد نقاط قوت و ضعف افراد را توضیح می دهد.

1
درس
1
فایل

قالب بندی گفتگو برای دادن بازخورد

play_arrow
این درباره افراد است

مدرس دوره