روی مهارت های تان تمرکز کنید

رندی کسلر، متخصص حقوق خانواده، در مورد تشکیل تیم هایی با مهارت های مکمل که در قالب اهداف پیش رو منسجم می شوند، صحبت می کند. با تمرکز بر آنچه در انجام آن مهارت دارید و پیدا کردن مهارت های تکمیلی درون تیم تان، نتایج بسیار قدرتمند و موفقیت آمیزتری به دست خواهد آمد.

1
درس
1
فایل

تفویض اختیار وتیم سازی موفقیت آمیز

play_arrow
بر روی مواردی که در آن ها خوب هستید تمرکز کنید

مدرس دوره