100 سال خردمندی

تمامی سیستم های موجود در هستی در نهایت توسط چند اصل ساده کنترل می شوند وقتی شما آن اصول ساده را درک کنید، در اینصورت می توانید سیستم های پیچیده را بررسی و کنترل کنید و بر روی آنها تسلط پیدا کنید و برای کسب موفقیت فردی و سازمانی از آن بهره مند شوید. درهرکاری، تنها دو و یا سه نکته مهم و کلیدی وجود دارد. باید آن دو یا سه نکته رو پیدا کنید و بهشون عمل کنید تا در انجامشان به مهارت کامل برسید. مردم فکر می کنند تمرکز یعنی بله گفتن به کارهایی که باید روش تمرکز کنید. ولی مفهومش اصلا این نیست. یعنی نه نگفتن به صدها ایده ی خوب دیگه که وجود دارند. باید با دقت هدفتان را انتخاب کنید. نه گفتن به هزاران ایده و کار، کلید رسیدن به موفقیت است.

1
درس
1
فایل

100 سال خردمندی

play_arrow
100 سال خردمندی

مدرس دوره