هدف گذاری حرفه ای

سمینار هدف گذاری حرفه ای 25 بهمن ماه 1397 در دانشکده روانشناسی و در دو سانس برگزار شد.

1
درس
7
فایل

مدرس دوره