گفتگو با دکتر احمد روستا

گفتگوی دکتر محمد مهدی ربانی در برنامه فوق ستاره ها با دکتر احمد روستا عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی و یکی از شناخته شده ترین اساتید در حوزه بازاریابی.

1
درس
4
فایل

مدرس دوره