گفتگو با عدنان موسی پور

گفتگوی دکتر محمد مهدی ربانی در برنامه فوق ستاره ها با عدنان موسی پور صادر کننده نمونه کشور و رییس اتاق بازرگانی ایران و قطر

1
درس
3
فایل

مدرس دوره

عدنان موسی پور

عدنان موسی پور، صادر کننده نمونه کشوری

رییس سابق کمسیون صادرات

و رییس اتاق بازرگانی ایران و قطر