به سوی صنعت 4

مولفه های بنیادین شکل دهی به انقلاب صنعتی چهارم

ابوالفضل کیانی بختیاری با راهنمایی :محمد باقر عالی

در ژانویه 2016 ، کتاب انقلاب صنعتی چهارم با این هدف منتشر شد که «برای آیندهای که در آن نوآوری و فناوری عام المنفعه خواهد بود » مسئولیت پذیری همگاني داشته باشیم. عصر جدید فناوری، در صورت شکل گیری مسئولانه و توأم با پذیرش، میتواند سبب شروع رنسانس فرهنگی جدیدی شود که به موجب آن میتوانیم حس کنیم بخشی از چیزی بسیار بزرگتر از خودمان هستیم؛ شهروندی جهانی واقعی.

انقلاب صنعتی چهارم میتواند بشریت را به روباتی تبدیل کند و از این رو، مفاهیم کار، اجتماع، خانواده و هویت را به خطر اندازد. از طرفی هم میتوان از انقلاب صنعتی چهارم به این منظور استفاده کرد که بر اساس حس مشترک سرنوشت، انسان به موجودی با بصیرت جمعی و اخلاقی جدید ترفیع یابد. تک تک ما موظفیم مطمئن شویم که مورد دوم اتفاق میافتد. اهمیت این موضوع طی دو سال اخیر افزایش یافته است، چرا که تحقیق و توسعه به پیشرفت فناوریهای پرسرعت منجر شده است، شرکتها روشهای جدیدی به کار گرفته اند و از تأثیرات تحول آفرین فناوری های نوظهور و مدل های تجاری جدید مربوط به بازارهای کار، روابط اجتماعی و نظام های سیاسی شواهد تجربی جدیدی پدیدار شده است. کتاب حاضر به دو دلیل تکمیل کنندۀ کتاب انقلاب صنعتی چهارم است. ابتدا، هدف از آن کمک به همۀ خوانندگان است  )از رهبران جهانی تا شهروندان متعهد(  تا «نقطه ها را به هم وصل کنند» ؛ یعنی مسائل را از چشم انداز سیستمی بیان کنند و از ارتباطات بین فناوریهای نوظهور، چالشهای جهانی و اقدامات فعلی متولیان مطلع شوند. دوم، خوانندگان به وسیلۀ این کتاب می  توانند عمیق تر در محتوای فناور یهای خاص و تأثیر آ نها در مسائل مرتبط با حکمرانی کنكاش نمايند. نمونه هایی جدید از این مسائل در کتاب حاضر نشان داده شده و دیدگاه هایی حمایتی از متخصصان پیشرو در جهان مطرح شده است.

3
درس
20
فایل

کتاب صوتی به سوی صنعت 4

volume_down
پیشگفتار
9:22 - 6.44 مگابایت
volume_down
پیش درآمد
8:11 - 3.75 مگابایت
volume_down
مقدمه
7:13 - 3.31 مگابایت

بخش اول | انقلاب صنعتی چهارم

volume_down
فصل اول | مفهوم انقلاب صنعتی چهارم
29:39 - 13.5 مگابایت
volume_down
فصل دوم | متصل کردن نقطه ها
26:37 - 12.1 مگابایت
volume_down
فصل سوم | ادغام ارز شها در فناوری ها
58:01 - 26.5 مگابایت
volume_down
فصل چهارم | توانمندسازی همه ذی نفعان
44:49 - 20.5 مگابایت

بخش دوم | فناوری ها؛ فرصت ها و تحولات

volume_down
کلیات بخش
12:58 - 5.94 مگابایت
volume_down
فصل پنجم | فناور یهای جدید رایانش
31:03 - 13.7 مگابایت
volume_down
فصل ششم | فناور یهای زنجيره بلوكی يا بلا کچین و دفترکل توزیع شده
31:01 - 14.2 مگابایت
volume_down
فصل هفتم | اینترنت اشیا
54:19 - 24.8 مگابایت
volume_down
فصل هشتم | هوش مصنوعی و روباتیک
32:33 - 14.9 مگابایت
volume_down
فصل نهم | مواد پیشرفته
21:16 - 9.74 مگابایت
volume_down
فصل دهم | تولید افزایشی و چاپ چند بعدی
33:11 - 15.1 مگابایت
volume_down
فصل یازدهم | زيست فناوری
28:36 - 13 مگابایت
volume_down
فصل دوازدهم | نوروفناوری
28:523 - 13.2 مگابایت
volume_down
فصل سیزدهم | واقعیت مجازی و افزوده
43:58 - 20.1 مگابایت
volume_down
فصل چهاردهم | جذب، ذخیره و انتقال انرژی
23:28 - 10.7 مگابایت
volume_down
فصل پانزدهم | مهندسی آ ب و هوا
20:27 - 9.36 مگابایت
volume_down
فصل شانزدهم | فناوری های فضایی
01:22:55 - 37.9 مگابایت

مدرس دوره