گفتگو با محمدرضا عمرانی

گفتگوی دکتر محمد مهدی ربانی در برنامه فوق ستاره ها با محمدرضا عمرانی مدیر گروه الیت.

1
درس
3
فایل

مدرس دوره

محمدرضا عمرانی

مدرس و مدیرعامل گروه الیت