گفتگو با علی شاه حسینی

گفتگوی دکتر محمد مهدی ربانی در برنامه فوق ستاره ها با علی شاه حسینی دكتری تخصصی مديريت و برنامه ريزی امور فرهنگی و بنیانگذار دوره حرفه ای مدیران پنج ستاره

1
درس
5
فایل

مدرس دوره